MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ tháng, quý, năm; Nghiên cứu, tìm

hiểu nguồn lao động để có phương án tuyển dụng hiệu quả nhất.

– Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm, đảm bảo hiệu quả tài chính và hiệu

quả nguồn lực.

– Hỗ trợ hoàn thiện quy trình tuyển dụng và hệ thống các công cụ tuyển dụng.

– Báo cáo công tác tuyển dụng và các báo cáo khác theo yêu cầu của CBLĐ;

– Quản lý, rà soát hồ sơ nhân sự mới, cập nhật thông tin lên hệ thống.

– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý.

YÊU CẦU

– Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ tháng, quý, năm; Nghiên cứu, tìm

hiểu nguồn lao động để có phương án tuyển dụng hiệu quả nhất.

– Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm, đảm bảo hiệu quả tài chính và hiệu

quả nguồn lực.

– Hỗ trợ hoàn thiện quy trình tuyển dụng và hệ thống các công cụ tuyển dụng.

– Báo cáo công tác tuyển dụng và các báo cáo khác theo yêu cầu của CBLĐ;

– Quản lý, rà soát hồ sơ nhân sự mới, cập nhật thông tin lên hệ thống.

– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý.