Doanh nghiệp vận tải – Thịnh Hưng

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH vận tải Thịnh Hưng

Số điện thoại:

Hoạt động tại bến các tuyến:

  • Vĩnh Niệm – Lạng Sơn
  • Vĩnh Niệm – Bắc Giang