Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

TỪ VĨNH NIỆM ĐẾN BẾN GIỜ CHẠY NHÀ XE LỘ TRÌNH XE CHẠY GIÁ VÉ
Cẩm Thủy 6h05 -17h10 Thanh Sang Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – QL45 – QL217 – Cẩm Thủy 140.000đ
Minh Lộc 8h10 – 13h50 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – Minh Lộc 120.000đ
Hoằng Hóa 16h40 Giang Anh (Anh Hào) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – (Kim Sơn – Nga Sơn) – Hoằng Hóa 120.000đ
Phía Tây TP. Thanh Hóa 6h20 -14h40 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – phía tây Thanh Hóa 130.000đ
Phía Tây TP. Thanh Hóa 8h55 Đạt Lam Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – phía tây Thanh Hóa​ 120.000đ
Phía Tây TP. Thanh Hóa​ 11h25 – 12h30 Quang Đông Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – phía tây Thanh Hóa​​ 120.000đ
Phía Bắc TP. Thanh Hóa 4h45 – 7h40 Ngọc Tiến Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – phía Bắc Thanh Hóa 110.000đ
Phía Bắc TP. Thanh Hóa 5h00 – 11h50
(đường 5)
Ngọc Tiến Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – phía Bắc Thanh Hóa 110.000đ
Phía Bắc TP. Thanh Hóa 11h50 Quang Đông Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – phía Bắc Thanh Hóa 110.000đ
Phía Bắc TP. Thanh Hóa 15h30 Tuấn Hoàn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – phía Bắc Thanh Hóa 110.000đ
Nghi Sơn 5h05 Ngọc Lan Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – Nghi Sơn 150.000đ
Nghi Sơn 16h20 Giang Anh (Anh Hào) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – Nghi Sơn 180.000đ
Nghi Sơn 21h30 Ngọc Tín Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – Nghi Sơn 180.000đ
Nga Sơn 6h10 Linh Hà Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – Nga Sơn 100.000đ
Nga Sơn 15h05 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – Nga Sơn 110.000đ
Vĩnh Lộc 7h30 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – Vĩnh Lộc 110.000đ
Huyên Hồng 7h00 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – QL47 – Huyên Hồng 130.000đ
Huyên Hồng 5h30 Ngọc Tiến Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – QL47 – Huyên Hồng 120.000đ
Ngọc Lặc 13h10 – 18h30 Đạt Lam Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – cầu Nguyệt Viên – ĐL Lê Lợi – Trần Phú – QL45 – QL217 – đường HCM – Ngọc Lặc 140.000đ
Yên Cát 5h50 Ngân Chung (Minh Đức) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – Yên Cát 180.000đ
Sầm Sơn 6h40 – 10h40, 16h00 Tuấn Hoàn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – QL47 – Sầm Sơn 110.000đ
Sầm Sơn 13h25 Quang Đông Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – QL47 – Sầm Sơn 120.000đ
Cửa Đạt 17h40 Sao Mai Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – Cửa Đạt 150.000đ
Cửa Đạt 20h00 Hoàng Đông Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1A – Cửa Đạt 150.000đ
Triệu Sơn 9h30 Đạt Lam Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu Niệm – Trường Chinh – Trần Nhân Tông – N5 Kiến An – Phan Đăng Lưu – Hoàng Q Việt – QL10 – QL1 – cầu Nguyệt Viên – ĐL Lê Lợi – Trần Phú – TP. Thanh Hóa – QL47 – Triệu Sơn 120.000đ
Thường Xuân 14h15 Đạt Lam Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – cầu An Đồng – QL5 – QL10 – QL1 – TP. Thanh Hóa – QL47 – Thường Xuân 140.000đ