Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711
TỪ VĨNH NIỆM ĐẾN BẾN GIỜ CHẠY NHÀ XE LỘ TRÌNH XE CHẠY GIÁ VÉ
Cẩm Thủy 6h05 -17h10 Thanh Sang Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - QL45 - QL217 - Cẩm Thủy 140.000đ
Minh Lộc 8h10 - 13h50 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - Minh Lộc 120.000đ
Hoằng Hóa 16h40 Giang Anh (Anh Hào) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - (Kim Sơn - Nga Sơn) - Hoằng Hóa 120.000đ
Phía Tây TP. Thanh Hóa 6h20 -14h40 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - phía tây Thanh Hóa 130.000đ
Phía Tây TP. Thanh Hóa 8h55 Đạt Lam Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - phía tây Thanh Hóa​ 120.000đ
Phía Tây TP. Thanh Hóa​ 11h25 - 12h30 Quang Đông Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - phía tây Thanh Hóa​​ 120.000đ
Phía Bắc TP. Thanh Hóa 4h45 - 7h40 Ngọc Tiến Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - phía Bắc Thanh Hóa 110.000đ
Phía Bắc TP. Thanh Hóa 5h00 - 11h50 (đường 5) Ngọc Tiến Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - QL5 - phía Bắc Thanh Hóa 110.000đ
Phía Bắc TP. Thanh Hóa 11h50 Quang Đông Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - phía Bắc Thanh Hóa 110.000đ
Phía Bắc TP. Thanh Hóa 15h30 Tuấn Hoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - phía Bắc Thanh Hóa 110.000đ
Nghi Sơn 5h05 Ngọc Lan Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - Nghi Sơn 150.000đ
Nghi Sơn 16h20 Giang Anh (Anh Hào) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - Nghi Sơn 180.000đ
Nghi Sơn 21h30 Ngọc Tín Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - Nghi Sơn 180.000đ
Nga Sơn 6h10 Linh Hà Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - Nga Sơn 100.000đ
Nga Sơn 15h05 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - Nga Sơn 110.000đ
Vĩnh Lộc 7h30 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - Vĩnh Lộc 110.000đ
Huyên Hồng 7h00 Tuấn Tài Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - QL47 - Huyên Hồng 130.000đ
Huyên Hồng 5h30 Ngọc Tiến Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - QL47 - Huyên Hồng 120.000đ
Ngọc Lặc 13h10 - 18h30 Đạt Lam Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - cầu Nguyệt Viên - ĐL Lê Lợi - Trần Phú - QL45 - QL217 - đường HCM - Ngọc Lặc 140.000đ
Yên Cát 5h50 Ngân Chung (Minh Đức) Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - Yên Cát 180.000đ
Sầm Sơn 6h40 - 10h40, 16h00 Tuấn Hoàn Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - QL47 - Sầm Sơn 110.000đ
Sầm Sơn 13h25 Quang Đông Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - QL47 - Sầm Sơn 120.000đ
Cửa Đạt 17h40 Sao Mai Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - Cửa Đạt 150.000đ
Cửa Đạt 20h00 Hoàng Đông Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1A - Cửa Đạt 150.000đ
Triệu Sơn 9h30 Đạt Lam Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu Niệm - Trường Chinh - Trần Nhân Tông - N5 Kiến An - Phan Đăng Lưu - Hoàng Q Việt - QL10 - QL1 - cầu Nguyệt Viên - ĐL Lê Lợi - Trần Phú - TP. Thanh Hóa - QL47 - Triệu Sơn 120.000đ
Thường Xuân 14h15 Đạt Lam Bx. Vĩnh Niệm - Bùi Viện - Võ NG - NVL - cầu An Đồng - QL5 - QL10 - QL1 - TP. Thanh Hóa - QL47 - Thường Xuân 140.000đ