Điện thoại hỗ trợ thông tin khách hàng: 0225.3.711.711

Vĩnh Niệm đến bến Giờ chạy Nhà xe Lộ trình xe chạy Giá vé
Phú Bình 7h00 – 13h30 Lê Dược Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL1 – QL37 – Phú Bình 120.000đ
TP. Thái Nguyên 5h30 – 6h30, 7h30 – 8h30, 9h15 Trung Dũng Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – TP. Thái Nguyên 120.000đ
TP. Thái Nguyên 10h00 – 10h45 Trung Sơn Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – TP. Thái Nguyên 120.000đ
TP. Thái Nguyên 12h45 Kiên Oanh Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – TP. Thái Nguyên 120.000đ
TP. Thái Nguyên 13h45 Khánh Tùng Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – TP. Thái Nguyên 120.000đ
TP. Thái Nguyên 14h15 – 15h15 Hải Nam (Linh Trang) Bx. Vĩnh Niệm – Bùi Viện – Võ NG – NVL – QL5 – QL3 – TP. Thái Nguyên 115.000đ