Doanh nghiệp vận tải – Đại Dương

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH vận tải Đại Dương

Số điện thoại:

Hoạt động tại bến các tuyến:

  • Vĩnh Niệm – Thái Bình
  • Vĩnh Niệm – Nam Định
  • Vĩnh Niệm – Lạng Sơn
  • Vĩnh Niệm – Hòa Bình
  • Vĩnh Niệm – Hà Nam